Anunț: Concursul de selecție a participanților în cadrul proiectului ERASMUS+

Concursul de selecție a participanților în cadrul proiectului

ERASMUS+, ȘANSA TINERILOR PENTRU APROFUNDAREA/EXTINDEREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII ÎN VEDEREA INTEGRĂRII PE PIAȚA MUNCII”

Colegiul Tehnic “George Barițiu” Baia Mare, în calitate de beneficiar al proiectului de mobilitate în domeniul formării profesionale, ”Erasmus+, șansa tinerilor pentru aprofundarea/extinderea rezultatelor învățării în vederea integrării pe piața muncii”, contract nr. 2018-1-RO01-KA102-048011, organizează concursul de selecție a participanților la mobilitățile internaționale din Portugalia, pentru efectuarea stagiului de pregătire practică comasată ”Aplicații practice în domeniul Electronică automatizări”, 90 de ore, la Centro de Formação Profissional da Industria Eletronica, Energia, Telecomunicações, e Tecnologias de Informação (CINEL) din Lisabona. 

În urma concursului vor fi selectați 48 de participanți, elevi de clasa a X-a de la Colegiul Tehnic “George Barițiu” Baia Mare, înscriși la calificările Tehnician electronist, Tehnician operator tehnică de calcul, Tehnician în automatizări, Tehnician de telecomunicații.

În cadrul proiectului sunt prevăzute 3 fluxuri de mobilități, cu câte 16 participanți/flux+ 2 rezerve, care se desfășoară în perioadele:

 • 11.02.2019-01.03.2019- Fluxul 1;

 • 01.04.2019-19.04.2019- Fluxul 2;

 • 03.06.2019-21.06.2019- Fluxul 3.

Pentru fiecare dintre cele 3 fluxuri de mobilități, vor fi selectați câte 6 elevi, ”persoane cu oportunități reduse”, care vor beneficia de echipamente de protecția muncii necesare desfășurării activităților practice din timpul stagiului de formare din Portugalia, dacă fac dovada faptului că se află într-o situație defavorizantă (provin din mediul rural, părinții sunt divorțați, sunt în plasament familial, veniturile pe membru de familie sunt mici, sunt beneficiari de bursă socială, alte situații).

Criterii de selecție:

 • Apartenența la grupul țintă specificat în proiect;

 • Competențe profesionale din domeniul de pregătire de bază, Electronică automatizări;

 • Competenţe lingvistice de limba engleză la nivel minim A1;

 • Calităţi morale şi de comportament, capacitate de cooperare, de lucru în echipă, de autoevaluare, de diseminare și de valorificare a rezultatelor obținute prin participarea la proiectul de mobilitate;

 • Depunerea dosarului de candidatură;

 • Existența dovezilor de încadrare în categoria ”persoană cu oportunități reduse”- dacă este cazul.

Înscrierea la concursul de selecție se face pe baza unui Dosar de candidatură care va conține:

 1. Cerere de înscriere (formular tip);

 2. Scrisoare de intenție (formular tip);

 1. Declarație de consimțământ (formular tip);

 2. CV – Europass, în limba română, semnat pe fiecare pagină:

 3. Copie xerox după cartea de identitate (CI);

 4. Angajament de disponibilitate față de activitățile proiectului (formular tip);

 5. Recomandarea profesorului diriginte (formular tip);

 6. Acord părinte/aparținător legal (formular tip);

 7. Cerere de solicitare a echipamentului de protecția muncii (formular tip)- dacă este cazul;

 8. Documente doveditoare pentru încadrarea în categoria ”persoane cu oportunități reduse”- dacă este cazul.

Formularele tip sunt disponibile la dna prof. Păcurar Loredana – clasele a X-a A, a X-a B, a X-a C și dna prof. Dan Camelia- clasele a X-a D, a X-a E, a X-a F, în perioada 24.09.2018-28.09.2018.

Documentele se introduc în ordinea prezentată mai sus, într-un dosar din plastic cu şină.

Dosarele de candidatură se predau pe bază de semnătură dnei prof. Păcurar Loredana, în perioada 01.10.2018-05.10.2018.

Dosarele de candidatură sunt evaluate cu calificativ Admis/Respins.

Orice informație eronată din conținutul dosarului va duce la eliminarea candidatului din concurs!

08.10.2018, ora 14.00– Rezultatul evaluării dosarelor de candidatură este afișat la panoul Erasmus+ din școală.

Candidații care au fost evaluați cu calificativul ”Admis” vor susține 3 probe de concurs:

1. Probă practică de specialitate, 10.10.2018, ora 13.00

Sunt evaluate rezultatelor învățării (cunoștințe, abilități și atitudini) specifice domeniului de pregătire de bază, ”Electronică automatizări”, dobândite la modulele de clasa a IX-a:

 • Tehnologii generale în electronică-automatizări

 • Electrotehnică și măsurări tehnice.

2. Probă orală de limbă engleză, pentru evaluarea competențelor lingvistice, 11.10.2018, ora 13.00

Vizează capacitatea candidatului de a interacționa și de a emite mesaje orale în limba engleză la nivel minim A1.

3. Interviu, 12.10.2018, ora 13.00

Sunt evaluate calităţile morale şi de comportament ale candidaților, capacitatea de cooperare și de lucru în echipă, de autoevaluare, de diseminare și de valorificare a rezultatelor proiectului.

Punctajul este de la 1-100 puncte, pentru fiecare dintre cele 3 probe de concurs.

Punctajul final este calculat ca media aritmetică a punctajelor obținute de candidat la cele trei probe de concurs.

În cazul unor punctaje egale, criteriul de departajare este punctajul obținut de candidat la proba practică de specialitate.

Locul de desfășurare a celor 3 probe de concurs, precum și repartizarea candidaților la probele orale vor fi afișate cel mai târziu cu o zi înainte de desfășurarea probei.

15.10.2018, ora 14.00- Afișarea listei cu rezultatele obținute de candidați la cele 3 probe de concurs (admiși/rezerve/respinși), în ordinea descrescătoare a punctajului obținut și a listelor cu candidații admiși și a rezervelor/fluxuri, la panoul Erasmus+ din școală.

16.10.2018- Selecția participanților care se încadrează în categoria ”persoane cu oportunități reduse”.

17.10.2018, ora 14.00- Afișarea listelor nominale cu participanții selectați ca ”persoane cu oportunități reduse”/fluxuri, la panoul Erasmus+ din școală.

18.10.2018, Rezultatele selecției participanților în cadrul proiectului vor fi publicate pe site-ul școlii, www.georgebaritiu.ro, secțiunea proiecte europene, proiecte Erasmus+.

Director,
prof. Pop Vasile Grațian
Responsabil proiect,
prof. Markovits Mihaela


Descarcă PDF: Anunt selectie proiect Erasmus+ 2018