Anunț lansare proiect „Succes la BAC, succes în VIAŢĂ”

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: Colegiul Tehnic „George Barițiu” Baia Mare
Titlul subproiectului: ”Succes la BAC, succes în VIAȚĂ!”
Acord de grant nr. SGL/RI/194 din data 27.06.2017

ANUNȚ LANSARE PROIECT
Succes la BAC, succes în VIAŢĂ”
derulat prin Proiectul Privind Învățământul Secundar (ROSE)

Colegiul Tehnic „George Barițiu” Baia Mare, în calitate de beneficiar, implementează, începând cu luna iulie 2017, proiectul „Succes la BAC, succes în VIAŢĂ”, derulat prin Proiectul Privind Învățământul Secundar (ROSE), acord de grant nr. SGL/RI/194 din 27.06.2017.

Proiectul are o perioadă de implementare de 4 ani, cu o valoare totală de 450050 lei şi este finanțat integral de Banca Mondială. Acest proiect vizează 1.154 de licee de stat, reprezentând aproximativ 80% din totalul liceelor publice din România, care vor fi sprijinite în vederea îmbunătățirii tranziției de la liceu la învățământul terțiar.

Obiectivul general al acestui proiect este creșterea gradului de promovabilitate la examenul de bacalaureat, în rândul elevilor din clasele IX-XII/XIII, prin implementarea de servicii educaţionale de sprijin care asigură progresul şcolar şi le facilitează elevilor formarea de competențe cheie necesare accederii în învățământul superior și o mai bună adaptabilitate la cerințele unei piețe a muncii flexibilă și incluzivă.

Obiective specifice ale proiectului sunt:

OS1. Îmbunătățirea serviciilor educaţionale de la Colegiul Tehnic “George Barițiu” din Baia Mare, prin implementarea de programe remediale, de consiliere şi de sprijin în vederea creşterii ratei de promovabilitate la examenul de bacalaureat cu 8 %, în perioada 2017 – 2021.

OS2. Creșterea gradului de implicare a 150 de elevi într-un program educațional de sprijin pentru susținerea procesului de formare a competențelor cheie, a progresului școlar și de prevenire a absenteismului și abandonului școlar, prin organizarea și derularea de activități extracurriculare inovatoare.

OS3. Dezvoltarea unor resurse de învățare noi, destinate elevilor din grupul țintă, prin crearea unui spațiu educaţional modern, favorabil învăţării formale şi nonformale prin abordări curriculare transdisciplinare adaptate nevoilor de formare și orientare școlară ale elevilor.

Grupul ţintă este format din 150 elevi de la Colegiul Tehnic “George Barițiu”, elevi cuprinși în învățământul liceal de zi în clasele IX – XII/XIII seral, care au nevoie de sprijin pentru îmbunătăţirea rezultatelor la disciplinele de bacalaureat şi aparţin grupurilor dezavantajate.

În cadrul proiectului, elevii cuprinşi în grupul ţintă vor desfăşura următoarele tipuri de activităţi:

  • Activităţi remediale şi de sprijin (Limba şi literatura română, Matematică, Fizică, Biologie)
  • Activităţi de consiliere (Consiliere de grup)
  • Activităţi extracurriculare (Ateliere educaţionale de tip indoor/outdoor, Programe educaţionale la Biblioteca Digitală, Excursii de documentare și vizite de studiu)

Acest proiect va aduce beneficii:

  • Pentru elevi: îmbunătăţirea rezultatelor școlare; creșterea ratei de promovabilitate la examenul de Bacalaureat; îmbunătățirea procentului de integrare al elevilor pe piața muncii; adoptarea unor comportamente civice/sociale adecvate.

  • Pentru părinți: creșterea gradului de informare și înțelegere asupra importanței programelor educaționale remediale, de consiliere și a activităților extracurriculare; îmbunătățirea relațiilor cu copii prin diminuarea conflictelor; dezvoltarea unui parteneriat autentic părinte-școală.

  • Pentru instituția școlară: diminuarea nr. de elevi în risc de eșec școlar; creșterea promovabilităţii la Bacalaureat; promovarea incluziunii sociale; creșterea prestigiului școlii în comunitate.

  • Pentru comunitate: combaterea fenomenului de părăsire timpurie a școlii de către elevi; facilitarea tranziţiei de la școală la viața activă pentru elevi; creșterea procentului de participare la învăţământul superior.

Coordonator grant, Director prof. Pop Vasile Graţian
 DESCARCĂ PDF: Anunt selectie cadre didactice – Succes la BAC, succes în VIATA
 DESCARCĂ PDF: ANUNT LANSARE PROIECT – Succes la BAC, succes în VIATA